4
Logo Studio Vlerk

algemene voorwaarden

Identificatie

§1] Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Studio Vlerk, Engelstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg, ondernemingsnummer be 0897 513 284, www.studiovlerk.be. §2] De “Opdrachtgever” is diegene die, voor eigen rekening, of als bevoegd vertegenwoordiger van haar of zijn werkgever, de offerte goedkeurde en/of de order of bestelling heeft geplaatst, waardoor de overeenkomst tot stand kwam. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan. §3] “Studio Vlerk” treedt op in de hoedanigheid van Leverancier die de bestelling heeft aanvaard. §4] Studio Vlerk en de Opdrachtgever worden gezamenlijk de “Partijen” genoemd. §5] De “Werken” zijn elke Levering van de diensten, en van alle fysieke en digitale realisaties, materialen, producten, creaties, teksten, analyses, sjablonen en/of ontwerpen van welke aard ook die (rechtstreeks of onrechtstreeks) tot stand gekomen zijn naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst, met inbegrip [i] van Proeven, [ii] en van Werken die Studio Vlerk door derden liet realiseren. §6] De “Proeven” zijn alle fysieke en digitale voorbeelden, maquettes, simulaties, afdrukken, grafische en/of tekstuele ontwerpen, sjablonen, analyses, enz. die Studio Vlerk, of derden in onze opdracht, creëert en ten voorlopigen titel voorlegt aan de Opdrachtgever ten einde communicatie te ondersteunen, mogelijkheden te illustreren, stand van zaken te geven, controle en Correctie door de opdrachtgever mogelijk te maken, akkoord te geven op finalisering of definitieve productie en Levering, e.d. §7] De “Bronmaterialen” zijn alle fysieke en digitale materialen, bestanden, mogelijkheden, methoden, hulpmiddelen, werkinstrumenten, sjablonen, druk- en kapvormen, teksten, of andere productie-elementen die Studio Vlerk, of derden in onze opdracht, creëert of verwerft ten einde de overeenkomst uit te voeren. §8] “Schriftelijk” is: elke neergeschreven of anderssinds gevisualiseerde communicatie die kan bestaan uit een combinatie van tekst en beeld/schema’s/annotaties/etc. “Schriftelijk” wordt qua communicatiedragers en -kanalen beperkt tot: documenten op fysieke drager zoals papier, al dan niet geleverd via post, en elektronische communicatie via e-mail, inclusief eventuele digitale bijlagen met bestandsextensies .pdf, .docx, .pptx, .indd, .ai, .psd, .tiff, .jpg, .png. Zowel Studio Vlerk als de Opdrachtgever aanvaarden e-mail en de genoemde digitale communicatiedragers als bewijsmiddel, en als geldig communicatiemiddel, ook voor facturen.

Toepasselijkheid

§9] Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Studio Vlerk, behoudens andersluidende Schriftelijke overeenkomst op exclusief initiatief van Studio Vlerk en volgens door ons te bepalen modaliteiten. Dit behoud geldt zowel voor deze voorwaarden als geheel, als voor elk van de afzonderlijke bepalingen, zonder dat dit telkens hoeft herhaald te worden. §10] Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. De Opdrachtgever wordt geacht ervan kennis te hebben genomen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. §11] De Opdrachtgever verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden, die in geen geval tegen Studio Vlerk kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer deze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld, noch wanneer deze niet uitdrukkelijk door Studio Vlerk afgewezen werden. §12] Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door en in samenspraak met Studio Vlerk Schriftelijk bevestigd worden. §13] De hier weergegeven tekst kan een beknopte of verouderde versie voorstellen van de integrale, actuele en rechtsgeldige Algemene Voorwaarden, zoals te vinden op onze website (www.studiovlerk.be/voorwaarden).

Offerte

§14] Offertes verbinden Studio Vlerk niet als dusdanig: ze zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van inzage in definitieve input en opdrachtopschrijving. §15] Offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van Heffingen (btw en andere), die steeds ten laste van de Opdrachtgever vallen. §16] Een offerte van Studio Vlerk kan zowel een uitgebreide prijsopgaaf op (digitaal) briefhoofd zijn, als een beknopte prijsinschatting via e-mail. §17] Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij de offerte-aanvraag een duidelijke, zo gedetailleerd mogelijke en Schriftelijke beschrijving van de uit te voeren opdracht te geven. Studio Vlerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor offertes die, wegens een onzorgvuldige of onvolledige offerte-aanvraag, de werkelijke dimensies van de opdracht onvoldoende beschrijven. §18] Onderdelen die niet expliciet vermeld zijn in een offerte, worden als niet inbegrepen beschouwd, waardoor de Opdrachtgever er ook geen aanspraak kan op maken. §19] Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. §20] In geval van een uitgebreide offerte(-aanvraag), of indien de offerte-aanvraag inhoudt dat Studio Vlerk adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen maakt en/of aan de Opdrachtgever overdraagt, kan hiervoor een voorschot gevraagd worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij op de uiteindelijke factuur. §21] Offertes blijven 30 kalenderdagen na offerte-datum geldig. Daarna vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. §22] Offertes gelden niet automatisch voor volgende opdrachten of offertes. Studio Vlerk behoudt het recht de leverings- en betaalvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd. §23] De offertes van Studio Vlerk zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

Kosten

§24] Kosten gemaakt in het kader van de overeenkomst, vallen steeds ten laste van de Opdrachtgever, waaronder (maar niet beperkt tot): [i] reis- en verblijfskosten; [ii] noodzakelijke aankoop van al dan niet beschermde fysieke of digitale Bronmaterialen; [iii] kosten voor diensten of onderdelen van derden, waaronder drukwerk, programmering of hosting. §25] De Opdrachtgever ontslaat Studio Vlerk uitdrukkelijk van, en aanvaardt zelf, alle risico’s, aansprakelijkheid (waaronder maar niet beperkt tot schade en verlies en waardevermindering) en Kosten (waaronder maar niet beperkt tot verzekeringskosten) met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke bewaring, verzameling, verpakking, transport, verzending, retournering of andere transmissie van Werken, Proeven en Materialen Van De Opdrachtgever, tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door Studio Vlerk. §26] Studio Vlerk zal de opdrachtgever op de hoogte brengen van te maken Kosten, indien mogelijk tijdens de offertefase, en anders uiterlijk vóór het maken van de kosten. Kosten zullen pas effectief gemaakt worden na Schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever.

De overeenkomst

§27] De overeenkomst komt pas tot stand na Schriftelijke orderbevestiging door de Opdrachtgever met vermelding van het betreffende offertenummer, en daarop volgende, Schriftelijke aanvaarding door Studio Vlerk. §28] De overeenkomst komt pas tot stand na Schriftelijke orderbevestiging door de Opdrachtgever (met vermelding van het betreffende offertenummer) en na Schriftelijke aanvaarding door Studio Vlerk. §29] Studio Vlerk behoudt zich het recht voor om een orderbevestiging door de Opdrachtgever te weigeren. §30] Bij gebrek aan orderbevestiging door de Opdrachtgever, geldt een niet-betwiste, Schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Studio Vlerk, eveneens als een aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. §31] Het aanleveren door de Opdrachtgever van informatie en bronmaterialen voor de uitvoering, en/of een begin van uitvoering door Studio Vlerk, geldt als orderbevestiging door de Opdrachtgever en totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit expliciet onder voorbehoud gebeurd is. §32] Indien de orderbevestiging, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Studio Vlerk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte en niet overeenkomstig deze afwijkende orderbevestiging tot stand. §33] Bestellingen zonder offerte dienen Schriftelijk te worden aangevraagd en zullen worden gefactureerd op basis van nacalculatie van werkuren en Werken. §34] Bij de bestelling of het akkoord op de offerte verbindt de Opdrachtgever zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering en Levering van de Werken aan Studio Vlerk te bezorgen. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Studio Vlerk de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst, waarna de Opdrachtgever wordt gefactureerd. §35] De kostprijs van sommige offerte-elementen, zoals (maar niet beperkt tot) auteursrechtelijk beschermde bronmaterialen of drukwerk, is soms op voorhand moeilijk in te schatten omdat die afhankelijk kan zijn van hoe de opdracht concreet evolueert. Goedkeuring van de offerte door de Opdrachtgever, betekent niet dat Studio Vlerk voor deze offerte-elementen aan de gegeven prijsindicatie gebonden is. Zij vallen onder de regeling “Kosten”.

Voorschot

§36] Voor opdrachten boven €1250.00 kunnen voorschotten gevraagd worden bij drie mijlpalen: 1/3 van het orderbedrag bij aanvang van de overeenkomst, 1/3 van het orderbedrag bij het overmaken van de definitief verbeterde proeven of de “Goed Voor Order”, en het saldo bij de Levering. Voor programmering bedragen de voorschotten respectievelijk ½, ¼ en ¼ van het orderbedrag. §37] De productiefase volgend op de mijlpaal wordt pas aanvaard en aangevat nadat we het bijhorend voorschot volledig ontvangen hebben op ons rekeningnummer met duidelijke vermelding van ons referentienummer. §38] Ongeacht het eventuele voorschot op het totale orderbedrag, kan Studio Vlerk onmiddellijke voorafbetaling vragen van diensten of onderdelen die afkomstig zijn van een derde partij, teneinde deze Kosten te kunnen vereffenen.

Correcties

§39] “Correcties” zijn aanpassingen en verbeteringen die liggen in de lijn van het ontwerp, van eerdere briefings en/of van eerder gemaakte keuzen. §40] In elke overeenkomst worden standaard wee correctierondes voorzien, waarna de Werken worden geleverd en gefactureerd. §41] Zonder daartoe beperkt te zijn, vallen volgende zaken onder de regeling “Meerwerk”: uitbreidingen, extra correctierondes, auteurscorrecties, en aanpassingen die dermate ingrijpend of arbeidsintensief zijn dat ze (zonder daartoe beperkt te zijn) de inhoud, vorm, uitvoering en timing van de overeenkomst wezenlijk aantasten.

Meerwerk

§42] “Meerwerk” zijn alle werkzaamheden, diensten en Werken die Studio Vlerk levert in aanvulling of wijziging van de overeenkomst, die niet in de offerte genoemd worden en/of die niet als een gangbare Correctie kunnen beschouwd worden. §43] Enkel de specificatie van de opdracht in de offerte van Studio Vlerk bepaalt de overeenkomst. De volgende omstandigheden (zonder ertoe beperkt te zijn) kunnen aanleiding geven tot Meerwerk, zelfs wanneer ze binnen de twee gangbare correctieronden aan bod komen: [i] uitbreiding of wijziging van analyse, inhoud, doelgroep, vorm, medium, aard of definitie van de opdracht, pakket van eisen en wensen, nadat de offerte door Opdrachtgever is goedgekeurd; [ii] eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Studio Vlerk kenbaar zijn gemaakt; [iii] gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Studio Vlerk in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Studio Vlerk weinig of geen invloed kan uitoefenen; [iv] tekortschietende medewerking van de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. §44] Het feit dat Studio Vlerk op eigen initiatief, en met behoud van budget en timing meer specificaties realiseert dan in de offerte opgenomen waren, kan geen grond zijn voor de Opdrachtgever om eenzijdig, en met behoud van budget en timing, ander Meerwerk te eisen. §45] Meerwerk wordt volledig aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven. §46] Studio Vlerk zal de Opdrachtgever tijdig of voor de aanvang van het Meerwerk op de hoogte brengen, waarna de Opdrachtgever autonoom beslist het Meerwerk al dan niet te laten uitvoeren. §47] Te allen tijde behoudt Studio Vlerk het recht om naar aanleiding van Meerwerk zonder enige aansprakelijkheid hetzij over te gaan tot Schorsing van de opdracht, hetzij, met eenzelfde vergoedingsregeling als bij “Stopzetting”, een nieuwe prijsonderhandeling over de integrale overeenkomst op te starten of eenzijdig af te zien van de uitvoering van het Meerwerk.

Proeven

§48] Tenzij anders overeengekomen vallen alle kosten voor de creatie en realisatie van Proeven en/of het verwerven van monsters (stalen) ten laste van de Opdrachtgever. §49] Vraagt de Opdrachtgever geen proef, dan is Studio Vlerk in geen enkel geval aansprakelijk voor de kwaliteit van het afgewerkt product. §50] Een “Goed Voor Order” (waaronder een Goed Voor Druk) is een door Studio Vlerk verstrekte Proef die voldoende duidelijk is zonder de exacte weergave te zijn van het eindresultaat wat betreft (zonder daartoe beperkt te zijn) kleuren, maten, materiaalkwaliteit, taal, of functionaliteit, en die door de Opdrachtgever voorzien van de vermelding ‘goed voor order’ of soortgelijk, gedagtekend en ondertekend Schriftelijk aan Studio Vlerk wordt terugbezorgd als zijn akkoord voor het aanvatten van een volgende productiefase. §51] Studio Vlerk kan aan de Goed Voor Order een termijn voor goedkeuring koppelen. De goedkeuring van de Goed Voor Order zal worden vermoed indien de Opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als Meerwerk. §52] De Goed Voor Order ontslaat Studio Vlerk van alle aansprakelijkheid voor fouten, tekortkomingen, vergetelheden, weglatingen, en andere innerlijke of uiterlijke kenmerken en gebreken die tijdens of na de verdere realisatie, productie en/of verveelvuldiging vastgesteld worden. §53] De Goed Voor Order blijft eigendom van Studio Vlerk en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting. §54] Een beperkte speling, ten opzichte van de Goed Voor Order, van kwaliteit, regelmaat, uniformiteit, en andere innerlijke of uiterlijke kenmerken die ontstond tijdens de verdere realisatie, productie en/of verveelvuldiging, geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding. §55] Studio Vlerk kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen die vastgesteld worden op uitvoerapparaten waaronder (maar niet beperkt tot) beeldschermen en printers, die zich buiten onze werkplaats bevinden.

Levering

§56] Een “Levering” is de overdracht van Werken aan de Opdrachtgever, op initiatief van, en bij Schriftelijke terbeschikkingstelling door, Studio Vlerk. §57] Een Levering kan zowel finale Werken betreffen, als tussentijdse Proeven. §58] Studio Vlerk levert digitale Werken naar eigen inzicht op fysieke gegevensdrager of via digitale transmissie. §59] Studio Vlerk streeft er naar de levertermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de Opdrachtgever. §60] Levertermijnen zijn evenwel slechts indicatief, niet bindend, en in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst. §61] De levertermijnen beginnen pas te lopen eens Studio Vlerk alle benodigde stukken in zijn bezit heeft, en alle afgesproken voorschotten betaald zijn. §62] Vertragingen die voortvloeien uit (maar niet beperkt tot) Correcties, Meerwerk, het uitblijven van noodzakelijke gegevens of materialen of feedback of goedkeuringen door de Opdrachtgever, machinestilstanden in afwachting van het Goed Voor Order door de Opdrachtgever, verlofperiodes, overmacht, nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht, of veranderingen van de initiële opdracht, vallen onder geen beding onder de aansprakelijkheid van Studio Vlerk, en verlengen de levertermijn op een wijze die niet noodzakelijk proportioneel is aan het aantal dagen opgelopen vertraging. §63] Vertraging in de levering kan nooit een aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, prijsvermindering, of Annulering of Voortijdige Beëindiging van de overeenkomst. §64] Indien de Opdrachtgever verzoekt een opdracht uit te voeren binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, dan worden de extra kosten die dit veroorzaakt in rekening gebracht. §65] Levering vindt plaats in de werkplaatsen van Studio Vlerk. §66] De Opdrachtgever hoort geleverde Werken, ongeacht hun aard of drager, onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. §67] Vanaf het tijdstip van ter beschikkingstelling vallen alle risico’s en aansprakelijkheden waarmee de geleverde en toevertrouwde Werken te maken kunnen hebben, zoals (maar niet beperkt tot) verlies of beschadiging, uitsluitend ten laste van de Opdrachtgever, ongeacht waar die Werken zich bevinden, en ongeacht of de Opdrachtgever [i] de Levering in ontvangst nam; [ii] klacht neerlegde over Levering, Werken of factuur; [iii] al dan niet alle openstaande bedragen volledig betaalde, weze het voor of na de vervaldag voor betaling.

Stopzetting

§68] “Stopzetting” van de overeenkomst valt uiteen in drie categorieën waarvan de regelingen gelden bovenop de algemene regelingen voor Stopzetting: Annulering, Voortijdige Beëindiging en Schorsing. §69] “Annulering” is wanneer de Opdrachtgever de aangegane overeenkomst eenzijdig en op eigen initiatief geheel of gedeeltelijk stopzet om andere redenen dan die welke genoemd bij Voortijdige Beëindiging. §70] “Voortijdige Beëindiging” is het recht van elke Partij om de overeenkomst stop te zetten als: [i] de andere Partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt; [ii] de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering; [iii] de andere Partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 werkdagen na ontvangst van een Schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; [iv] een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden; [v] met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. §71] In de mate dat Studio Vlerk niet aansprakelijk is voor de Voortijdige Beëindiging valt deze onder de regeling “Annulering”, en in de mate dat Studio Vlerk er wel voor aansprakelijk is, geldt de algemene regeling “Stopzetting”. §72] “Schorsing” is de bevoegdheid van Studio Vlerk om te allen tijde, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien: [i] de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet volledig voldoet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Studio Vlerk, of andere belanghebbenden bij de overeenkomst, of daarmee in strijd handelt; [ii] een gegeven opdracht langer dan 30 dagen onderbroken wordt omwille van een laattijdige gevolggeving door de Opdrachtgever, of derden in zijn opdracht, aan de aan hem voorgelegde stukken; [iii] Meerwerk; [iv] na het sluiten van de overeenkomst, Studio Vlerk omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen voor het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever zoals (maar niet beperkt tot) insolvabiliteit, faillissement, of elke handeling die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt; [v] de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. §73] Schorsing wordt afgehandeld volgens de regeling voor “Annulering”. §74] Stopzetting kan enkel door een Schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Annuleringen zijn slechts geldig mits een uitdrukkelijke en Schriftelijke aanvaarding door Studio Vlerk §75] Studio Vlerk behoudt zich de mogelijkheid voor zijn toestemming voor Annulering te weigeren, waarna alle betalingsverplichtingen uit de overeenkomst én de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerd Meerwerk onverminderd van kracht blijven. §76] Stopzetting is niet meer mogelijk vanaf het tijdstip van terbeschikkingstelling, noch tijdens of na de Levering van de finale Werken of aanvaarding ervan. §77] Opdrachten met een periodiek karakter waaronder het beheer en onderhoud van digitale communicatiekanalen en -bronnen, onafhankelijk of deze voorafgaandelijk volledig dan wel in delen werden gegeven, moeten per aangetekend schrijven opgezegd worden, met nachtname van een opzegtermijn van drie maanden. §78] Bij elke Stopzetting is de Opdrachtgever steeds verplicht de reeds gepresteerde werkuren, de gemaakte Kosten en de aangegane onderaannemingen of dienstverleningen door derden te vergoeden, met inbegrip van de communicatie- en werkuren die nodig waren om de offerte voor te bereiden en op te stellen, met een minimum van €150,- en ongeacht of de werkzaamheden op dat moment al tot enig bruikbaar resultaat hebben geleid. §79] In geval van Annulering wordt de algemene vergoeding voor Stopzetting verhoogd met 15%, met een minimale forfaitaire vergoeding van 20% van de waarde van de bestelling, behoudens de mogelijkheid voor Studio Vlerk om een hogere schadevergoeding te eisen teneinde een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium te kunnen innen met inachtneming van de tot dan reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte Kosten, en het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, alsook de effectieve geleden schade en de grond van opzegging. §80] De Stopzetting gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de Stopzetting gebeurde. §81] Stopzetting kan nooit leiden tot enig recht op schadevergoeding of boete van de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van manifeste verwaarlozing of grove fout door Studio Vlerk.

Klachten

§82] Studio Vlerk engageert zich ertoe om, indien klachten door ons gegrond worden bevonden, alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om een oplossing te zoeken die beide Partijen kan tevreden stellen. §83] Elke klacht of protest is enkel geldig indien ze Schriftelijk en aangetekend plaatsvindt binnen de hierna gestelde termijnen, op straffe van verval van de klacht. §83.1] Alle klachten moeten in ieder geval neergelegd worden vóór de al dan niet gedeeltelijke benutting of ingebruikname of verspreiding van de Werken, aangezien dit automatisch het recht op klachten over de volledige Levering of oplage doet vervallen. Daar bovenop geldt dat: [i] klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken van Werken of werkzaamheden of diensten moeten neergelegd worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of Levering der Werken; [ii] voor klachten over de factuur een termijn geldt van 8 kalenderdagen na factuurdatum; [iii] voor alle andere klachten een termijn geldt van acht kalenderdagen na de vroegstvallende van deze datums: terbeschikkingstelling, eerste Levering, het beëindigen van de dienst, of factuur. §83.2] Deze termijnen voor klachten gaat ook in wanneer de Opdrachtgever de Levering niet in ontvangst neemt en/of de leveringsbon niet ondertekent. §83.3] Bij gebrek aan tijdig protest, zijn de diensten/facturen definitief aanvaard, vervalt elke aansprakelijkheid van Studio Vlerk, en is betaling verschuldigd. §84] Gebreken aan een deel van de geleverde Werken geven de Opdrachtgever niet het recht om de volledige Levering af te keuren. §85] Geen enkele klacht en/of weigering om een Levering in ontvangst te nemen, schorst de betalingsverplichting. §86] Geen enkele kredietnota zal worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door Studio Vlerk op naam van dezelfde Opdrachtgever opgemaakt.

Facturatie

§87] Facturen worden digitaal verstuurd, tenzij Studio Vlerk voor analoge post opteert. §88] De Opdrachtgever heeft geen enkel recht op korting contant. §89] Prijsopgaven van Studio Vlerk zijn gebaseerd op (zonder daartoe beperkt te zijn) de prijzen van fysieke en/of digitale materialen, de lonen en de lasten zoals deze van kracht zijn op offerte-datum. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging met zich brengen van de in de offerte of overeenkomst vastgestelde prijzen. §90] Bij mogelijke optelfouten in offertes of facturen komt de vermelde totaalsom te vervallen en zijn de prijzen per onderdeel doorslaggevend. §91] Facturatie geschiedt volgens de Heffingen (btw of andere) waaraan de Opdrachtgever aangeeft onderhevig te zijn. De Opdrachtgever die kan genieten van vermindering of vrijstelling van Heffingen, wordt geacht hiervoor op eigen initiatief de nodige bewijzen te leveren bij de aanvang van de opdracht. §92] Indien na controle door btw-, belastings- of andere instanties blijkt dat betreffende factuur of betalingsuitnodiging onderhevig is aan andere Heffingen dan die welke zijn toegepast, dan worden de opgeëiste Heffingen en de hieruit voortvloeiende meerkosten door de Opdrachtgever gedragen. Dit geldt ook voor facturen voor intracommunautaire dienstverlening.

Betaling

§93] Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur of betalingsuitnodiging, met duidelijke vermelding van ons factuur- of ordernummer. Studio Vlerk aanvaardt uitsluitend betalingen via onze zichtrekening(en). §94] De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen. §95] In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering. §96] Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze, met ingang op die vervaldag, van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met: [i] een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van €150,-, [ii] en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling. §96.2] Bovendien [i] worden alle nog verschuldigde facturen op naam van dezelfde Opdrachtgever en alle andere bedragen waarvoor Studio Vlerk hem uitstel van betaling toegestaan heeft van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, [ii] én behoudt Studio Vlerk zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn lopende verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever alle nog verschuldigde bedragen heeft betaald.

Intellectuele eigendom

§97] Studio Vlerk behoudt exclusief alle intellectuele eigendomsrechten op gecreëerde en/of geleverde Werken, zoals (maar niet beperkt tot) de rechten op bekendmaking, vaderschap, integriteit, reproductie, mededeling aan het publiek, adaptatie, exploitatie en het volgrecht. De Opdrachtgever mag voor of na Levering van de Werken niet eisen dat Studio Vlerk deze eigendomsrechten afgeeft. §98] De Opdrachtgever beschikt enkel over een “Intellectueel Gebruiksrecht” (hier verder afgekort tot “Gebruiksrecht”) dat hem toestaat de Werken te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen in de vorm zoals ze geleverd werden, voor de doelen waarvoor de Opdrachtgever initieel op Studio Vlerk beroep deed, en binnen de initiële krijtlijnen waarvan onder meer (maar niet beperkt tot) offerte-aanvraag, offerte, overeenkomst, briefings en factuur blijk geven. §99] De Opdrachtgever zal geen rechten vestigen op het ontwerp waardoor Studio Vlerk beperkt kan worden in de uitoefening van zijn intellectuele eigendomsrechten. §100] Het Gebruiksrecht staat de Opdrachtgever of derden nooit toe om de Werken geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot) ter beschikking te stellen van, te repliceren of over te dragen naar, toe te passen in, na te maken voor, of te herwerken of vertalen naar gewijzigde of andere contexten, inhouden, omgevingen, talen, juridische of bedrijfsstructuren, termijnen of geografische omschrijvingen dan die initiële krijtlijnen. Studio Vlerk kan dit Gebruiksrecht verruimen tegen een vergoeding die zowel de geheel of gedeeltelijke afstand van materiële en intellectuele eigendomsrechten op Werken, Proeven en Bronmaterialen dekt, als de werkuren en Kosten om deze zaken te verzamelen en aan betreffende partijen ter beschikking te stellen. §101] Het Gebruiksrecht houdt geen exclusiviteit in: Studio Vlerk behoud te allen tijde het recht om zijn werk en elementen en stijlen uit geleverde Werken opnieuw te gebruiken, zonder dat dit aanleiding kan zijn voor enige ingebrekestelling, ontbinding, schadevergoeding, of boete. §102] Het Gebruiksrecht geldt enkel voor de finaal geleverde Werken, en niet voor de Werken en Proeven en andere (Bron)materialen die Studio Vlerk, of derden in zijn opdracht, tijdens de overeenkomst creëerde en/of aan de Opdrachtgever voorlegde, waarop Studio Vlerk exclusief alle rechten behoudt. §103] Studio Vlerk is te allen tijde gerechtigd de Werken te signeren en/of zijn naam te vermelden op of in de Werken, zelfs indien op de Werken reeds de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen vermeld staat. §104] Studio Vlerk heeft het recht om alle elementen van de Werken te gebruiken of te reproduceren ter promotie, prospectie en demonstratie van zijn dienstverlening en/of die van zijn medewerkers, en dit zonder beperking qua tijd, vorm, materialisatie, doelgroep van de communicatie en communicatiekanaal.

Overdracht van eigendom

§105] De overdracht van zowel materiële eigendom als Intellectueel Gebruiksrecht op roerende goederen geleverd door Studio Vlerk, heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. §106] Bij Stopzetting van de overeenkomst behoren alle materiële en intellectuele gebruiks- en eigendomsrechten toe aan Studio Vlerk, en beschikt de Opdrachtgever of derde over geen enkel (Gebruiks)recht of licentie. §107] Zolang de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt zoals (maar niet beperkt tot) niet-betaling of protest van de factuur, en bovenop de regeling bij “Betaling”, is: [i] de Opdrachtgever niet gerechtigd de Werken te vervreemden, het materiële bezit of Gebruiksrecht ervan te benutten of af te staan, of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken; [ii] Studio Vlerk zowel ten opzichte van de Opdrachtgever als ten opzichte van enige derde gerechtigd, om zijn materieel en intellectueel eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de Werken te vorderen zonder hiervoor in rechte op te moeten treden, waarbij elke minderwaarde van de Werken evenals de gedane Kosten aan de Opdrachtever in rekening gebracht worden; [iii] Studio Vlerk gerechtigd de toegang tot de geleverde Werken en/of diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. §108] Een Opdrachtgever of derde die zich niet houdt aan deze bepalingen van intellectuele en materiële eigendom, is van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of namaking.

Bewaring

§109] “Materialen Van Studio Vlerk” zijn alle door ons, of door derden in onze opdracht, gecreëerde digitale Werken, in zoverre ze niet het voorwerp van een Levering uitmaken. §109.1] Studio Vlerk bewaart Materialen Van Studio Vlerk voor een termijn van 1 jaar na afwerking van de opdracht, die enkel op Schriftelijke aanvraag van de Opdrachtgever, en uiterlijk twee maanden voor afloop ervan, kan worden verlengd, op voorwaarde dat Studio Vlerk de aanvraag aanvaardt, en volgens de modaliteiten uit de regeling “Kosten”. §109.2] Materiële Werken, in zoverre ze niet het voorwerp van een Levering uitmaken, en digitale en materiële Bronmaterialen blijven altijd de volle eigendom van Studio Vlerk, zondere enige verplichting qua bewaartermijn en aansprakelijkheid. §110] “Materialen Van De Opdrachtgever” zijn alle fysieke of digitale materialen die de Opdrachtgever, of derden in zijn opdracht, aan Studio Vlerk ter beschikking stelt, alsook geleverde Werken die vanaf de datum van terbeschikkingstelling niet opgehaald of in ontvangst genomen werden. §111] Studio Vlerk is nooit verplicht de Materialen Van De Opdrachtgever langer te bewaren dan de datum van terbeschikkingstelling van de Levering, ongeacht of zij zich in onze werkplaats dan wel op andere locatie bevinden, tenzij Schriftelijk en vóór de uitvoering van de overeenkomst anders overeengekomen volgens de modaliteiten uit de regeling “Kosten”. §112] Bij gebrek aan, of aflopen van, een bewaarregeling voor Materialen Van De Opdrachtgever, kan Studio Vlerk de Opdrachtgever bij eenvoudig schrijven verzoeken de Materialen binnen 30 kalenderdagen en volgens de regeling “Kosten” op te halen op de plaats waar ze zich bevinden. Na het verstrijken van die termijn kan Studio Vlerk zonder verder aandringen bij, noch verhaal door, de Opdrachtgever naar eigen goeddunken en volgens de regeling “Kosten” de Werken vernietigen of er zich anderszins van ontdoen.

Aansprakelijkheid

§113] De door Studio Vlerk geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling, rekening houdend met de beperkingen die de gehanteerde technieken en technologieën met zich meebrengen. Iedere opdracht betreft steeds een inspanningsverbintenis. §114] Studio Vlerk zal enkel aansprakelijk zijn voor de ons toerekenbare directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van zijn grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. §115] In geen geval zal Studio Vlerk aangesproken kunnen worden tot vergoeding van enige indirecte schade in hoofde van de Opdrachtgever of enige derde zoals (maar niet beperkt tot) winstderving, incidentele schade, verlies van cliënteel, financiële of commerciële verliezen, verhoogde personeelskosten, enige vorm van intresten, (invordering)kosten of voor eender welke schade, ook niet wanneer veroorzaakt door zijn nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie. §116] Studio Vlerk is enkel verantwoordelijk voor de Werken en onderdelen die we zelf leveren. Eventuele stukken, goederen of diensten afkomstig van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Studio Vlerk. §117] Studio Vlerk is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden zijn aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. §118] “Herstel” is het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of het hermaken van de gebrekkige Werken. §119] Studio Vlerk kan zich, naar zijn keuze, van elke verdere aansprakelijkheid ontdoen door Herstel, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Studio Vlerk, zijn personeel of onderaannemers. §120] De aansprakelijkheid van Studio Vlerk, ook in geval van Kosten en/of Herstel, is steeds beperkt tot het bedrag van de overeenkomst of zal, bij gebreke aan dergelijke waardebepaling, nooit een maximaal bedrag van €1000 overschrijden. §121] Bestellingen, goedkeuringen, briefings, instructies, gegevens, Correcties, Meerwerk en andere informatie en wijzigingen dienen Schriftelijk te worden meegedeeld, en zijn op risico van de Opdrachtgever indien mondeling of telefonisch. §122] Studio Vlerk houdt zich eraan Correcties, Meerwerk en andere aanpassingen correct uit te voeren en een nieuwe digitale proef ter goedkeuring voor te leggen aan de Opdrachtgever. Studio Vlerk kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten op het vlak van (maar niet beperkt tot) afmetingen, positionering, weergave- of reproductiekwaliteit, spelling, taalkunde of grammatica, die de Opdrachtgever naliet aan te duiden in Proeven en/of die aanwezig waren in door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en/of briefings e.d. voor productie, Correcties of Meerwerk. §123] De Opdrachtgever garandeert dat de digitale of elektronische informatiedragers en bestanden en communicatiekanalen die hij voor, tijdens, na en in het kader van de overeenkomst gebruikt of bezorgt, geen defecten bevatten, noch kwaadaardigheden zoals virus, trojan horse, malware, e.d. §124] Alle informatie die Studie Vlerk beschikbaar stelt over of in Werken is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen, tekortkomingen of foute inlichtingen door de Opdrachtgever, die derhalve de volle aansprakelijkheid draagt. §125] Teksten, afbeeldingen of audiovisuele producties op de website en andere communicatiekanalen van Studio Vlerk zijn louter informatief en in geen geval bindend. §126] “Overmacht” is elke omstandigheid of oorzaak buiten de redelijke wil van de betreffende Partij, zowel bij de Partij als bij haar toeleveranciers, zoals (maar niet beperkt tot) machinebreuk; informatica virus of bug; al dan niet tijdelijke uitval of disfunctie van digitale systemen en software; brand; overstroming of waterschade; stakingen; sociale onrust; lock-out; mobilisatie; (burger)oorlog (verklaard of niet verklaard); embargo’s; blokkades; bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie; wettelijke beperkingen; voorschriften van de overheid. §127] Behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen, zal geen enkele Partij aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen wanneer deze niet-naleving een gevolg is van Overmacht. §128] Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Studio Vlerk toebehoren, zal de Opdrachtgever Studio Vlerk van rechtswege vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de Opdrachtgever op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door Studio Vlerk. Elke betwisting dienaangaande tussen de Opdrachtgever en/of derden en/of Studio Vlerk schorst de uitvoering van de overeenkomst. §129] De Opdrachtgever vrijwaart Studio Vlerk voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. §130] Verwerking van persoonsgegevens voor of met de Werken of Bronmaterialen, of anderszins in het kader van de overeenkomst of de exploitatie en verspreiding van de Werken, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, die verplicht is de meest recente privacywetgevingen na te leven. Op geen enkele manier kan Studio Vlerk in deze aansprakelijk gesteld worden.

Confidentialiteit

§131] Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie, etc.), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de Partijen, [i] is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat; [ii] zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere Partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de eigenaar; [iii] zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld; [iv] en zal, met inachtname van de regeling bij “Bewaring”, op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd. §132] Ook informatie die door de Partijen gedeeld werd voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, naar aanleiding van (maar niet beperkt tot) verkennende gesprekken, pitches, presentaties, wedstrijden en offerte-verfijning, valt onder deze bepaling van vertrouwelijkheid. §133] Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Werken te verwijderen of te wijzigen.

Overdracht van rechten en plichten

§134] Studio Vlerk kan zijn rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde al dan niet gedeeltelijk overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de Opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. Een gelijkaardige overdracht door de Opdrachtgever kan enkel mits voorafgaande en Schriftelijke toestemming van Studio Vlerk.

Nietigheid en toepasselijk recht

§135] Partijen erkennen dat, indien één of meerdere clausules uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, dit niet de nietigheid van alle clausules met zich meebrengt. De betrokken clausule blijft toepasselijk voor zover wettelijk mogelijk. Partijen verbinden er zich toe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de nietige clausule aanleunt, binnen de perken van wat wettelijk mogelijk is. §136] (Sub-)titels in deze Algemene Voorwaarden kennen een louter illustratieve waarde. §137] Tikfouten kunnen geen grond zijn van nietigheid van clausules uit deze Algemene Voorwaarden. §138] Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Studio Vlerk. §139] Deze Algemene Voorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van Werken worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent, België.

error: ;-)